Dates:Oct 3 - 6, 2014
Artists: Eiki Mori, Akira Tanno, Seiji Kurata, Tokyo Rumando, Zhang Xiao